Lääne maavanem Neeme Suur kehtestas raudteeplaneeringu

Täna allkirjastas Lääne maavanem Neeme Suur Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi teemaplaneeringu kehtestamise korralduse. Sellega on viis aastat kestnud raudtee taastamise planeerimisprotsess jõudnud lõpuni.

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse.

Teemaplaneeringu alaks on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee toimimiseks vajalik maa-ala Lääne-Nigula valla, Ridala valla ja Haapsalu linna territooriumil.

Raudteetrass kavandatakse rajada üherajalise raudteena koos vajalike jaamade, peatuskohtade ja juurdekuuluva toetava raudteetaristuga. Lääne maakonnas on planeeritava raudteetrassi pikkus umbes 49,5 kilomeetrit. Raudteetrass kavandatakse maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 kilomeetrit tunnis. Raudteetrassi koridori määramisel on arvestatud elektriraudtee ruumivajadusega, kuid teemaplaneeringu alusel on võimalik rajada ka elektrifitseerimata raudtee või elektrifitseerida raudtee järgmises etapis.

Teemaplaneeringu alusel koostatakse raudtee ehitusprojekt, mille käigus selgub täpne raudtee lahendus. Näiteks otsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus, kas teemaplaneeringus välja toodud õgvendusi on otstarbekas rajada või mitte. Ehitusprojektis pannakse paika peatuskohtade, ülesõitude ja ülekäikude, piirete, ja muu toetava infrastruktuuri täpne lahendus.

Haapsalu raudteejaama piirkonnas tuleb lahendada ajaloolise rongi- ja veeremikoosseisu paigaldamise ja eksponeerimisega seonduvad küsimused.

Pärast teemaplaneeringu kehtestamist kantakse raudteetrassi koridori asukoht ja teemaplaneeringuga kindlaks määratud tingimused Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna üldplaneeringusse.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kuuest joonisest. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, kus on selgitatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodusele ja keskkonnale ning pakutud võimalikke alternatiivseid lahendusi ja negatiivsete mõjude leevendamise meetmeid.

Teemaplaneeringu materjalid on kättesaadavad Lääne maavalitsuse kodulehelt: http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula.

Teemaplaneeringu kehtestamise korraldust võib vaidlustada 30 päeva jooksul.